top of page

Life Coaching


Què és el Life Coaching o el Coaching Personal?


La paraula "Coaching" és un anglicisme procedent del verb anglès to coach, «entrenar» i fa referència a un mètode que consisteix a acompanyar, instruir i entrenar una persona o un grup d'elles, per tal d'aconseguir alguna meta o de desenvolupar habilitats específiques. És important destacar el terme "acompanyament" perquè un Coach no decideix, no ensenya, ni executa en nom del seu client sinó que -posant en pràctica la tècnica del mirall presa de la psicoteràpia-actua com a catalitzador a fi que el client -no pacient- visualitzi i defineixi quins són els seus objectius, identifiqui els seus recursos i mancances i estableixi el seu propi pla de millora i desenvolupament.

En el procés de Coaching interactuen dues persones; un és el coach o entrenador, que és la persona que acompanya i guia i l'altre és el coachee o persona en entrenament, el qual desenvolupa –fent ús dels seus propis recursos i habilitats- aquelles competències que necessita per millorar en la seva vida personal.

El coach es compromet amb el seu coachee en una aliança de col·laboració, establint uns objectius concrets i dissenyant un pla d'acció que permetrà assolir-los dins dels terminis establerts. Aquest pla requereix d'una sèrie de trobades entre els intervinents acompanyat d'un conjunt d'activitats (tasques fora de sessió) destinades a millorar aspectes concrets de la persona en entrenament.

El desenvolupament del procés segueix bàsicament els següents passos:

1. Observar - L'observació de nous punts de vista serà fonamental perquè el coachee trobi solucions i li permetrà triar entre les alternatives de què disposa per assolir els seus objectius.

2. Prendre consciència - L'observació permet la presa de consciència, bàsicament sobre el nostre poder d'elecció. El coach centrarà al coachee en les seves eleccions i les conseqüències d'aquestes, oferint-li eines específiques per triar conscientment i amb més efectivitat.

3. Determinar objectius - És essencial comptar amb objectius clarament definits que serviran de guia per a la presa de decisions i accions.

4. Actuar - Una vegada reunida tota la informació, cal actuar de forma sostinguda en el temps. L'entrenador acompanyarà de prop aquest procés ajudant a superar les dificultats que apareguin en la posada en pràctica de les accions.

5. Mesurar - En tot moment és imprescindible comprovar si ens apropem o ens allunyem de l'objectiu marcat per poder prendre accions correctives i així contribuir a l'obtenció dels èxits buscats.Com és la figura del coach personal?

Per dur a terme correctament la seva feina, el coach ha de reunir una sèrie de qualitats pel que fa a maduresa, personalitat, coneixements i experiència. El coach ha de ser, sobretot, una persona madura i sana, que hagi acumulat valuoses experiències vitals que li proporcionin un bagatge personal significatiu, una visió oberta i positiva de la vida i el criteri per actuar com a referent positiu d'altres persones. Absolutament implicat amb la persona, amb una forta convicció que tots som valuosos i que tots podem millorar, és un expert en psicologia humana, que ha estudiat la dinàmica de la conducta, la percepció, les lleis de l'aprenentatge, el desenvolupament de l'autoestima, la motivació.. i que sap escoltar i empatitzar amb els seus interlocutors, transmetent aquesta valoració positiva i l'autoconfiança que els animarà a aprofundir en la recerca del seu propi camí.


El Coach ajuda a la persona a cercar i trobar les seves pròpies respostes, mitjançant preguntes claus i profundes en un clima de confiança, impulsant-la a descobrir el seu potencial i a superar les barreres que l’impedeixen l'èxit.


Quin és el seu objectiu o a quines necessitats respon la seva tasca?


La tasca del coach consisteix en l'art d'escoltar empàticament, fer preguntes transformadores i - mitjançant l'ús d'eines i diferents tècniques- facilitar al coachee la recerca de les respostes que necessita, fent que entengui el significat que atorga a cada circumstància, que pugui manegar les seves emocions, i que descobreixi per si mateix les respostes que està buscant.Quin és el camp que més es treballa en aquest tipus de Coaching?


Es pot obtenir benefici del suport d'un coach en tots els àmbits de la vida: a nivell personal, a nivell laboral, en l'esport ... i en qualsevol situació on es plantegin unes metes i hi hagi dificultats per accedir a l’èxit.

EL Coaching treballa principalment amb les creences limitants (idees, opinions o pensaments negatius referits a un mateix que considerem veritats absolutes, sense ser-ho, i que tenen una influencia condicionant en la nostra vida) i els valors de la persona.

Aquestes creences es formen majoritàriament durant la nostra infantesa, època de màxim aprenentatge i també època on som mes receptius i influenciables per les opinions de les persones significatives del nostre entorn. Al pol oposat trobem les creences potenciadores, que també son idees referides a nosaltres mateixos, però, en aquest cas, positives.

Les creences limitants ens bloquegen, les creences potenciadores ens ajuden a avançar. Per això, en un procés de Life Coaching es treballarà per minimitzar les creences limitants i fer aflorar les creences potenciadores que cadascú de nosaltres portem dins.Quins motius hi poden haver per interrompre un procés de Coaching?


El Life Coach treballa únicament amb "clients sans". En el Coaching personal una de les dificultats és saber distingir a temps els casos que no són abordables des del Coaching i hauran de ser derivats a un psicoterapeuta. El fet d’apropar-se al Coaching des de la psicologia dona el gran avantatge de que, des d’un bon inici, un psicòleg-coach pot estar en condicions de saber quin tipus de procés necessitarà el client.


En un cas el client manifestava tenir comportaments molt agressius cap un familiar al que feia responsable de la seva situació actual, la qual valorava com a negativa.

Arran de de la conversa en la primera sessió vàrem detectar una carrega emocional molt forta que condicionava el seu comportament, cosa que va haver-se d’abordar prèviament des d’un procés psicoterapèutic.


En un altre cas allò que en la primera sessió semblava que era un estat ansiós que es podia gestionar des del Coaching es va veure posteriorment que era prou seriós com per interrompre el procés i iniciar-ne un de psicoterapèutic. Una vegada que el client ja podia gestionar per si mateix els seus nivells d’ansietat, vàrem poder seguir amb el procés de Coaching, amb un resultat final molt positiu.Quines són els objectius més comuns que plantegen els clients en un procés de Life Coaching? I els objectius mes estranys?


En l'àmbit personal freqüentment es sol·licita Coaching per millorar els sentiments propis relatius al que fem, per què ho fem i com ho fem; definir el propòsit de vida, aconseguir equilibrar tots els aspectes que la conformen, obtenir un coneixement més profund de l'ésser; o aspectes com millorar la nostra comunicació a nivell laboral o familiar, gaudir d’un estat físic més òptim, canviar de feina o professió, obtenir resultats diferents en alguna cosa concreta, entre d’altres.


En Coaching es difícil parlar d’objectius estranys. Dins les competències que ha de tenir un psicòleg coach - i que hem esmentat quan parlàvem de les seves qualitats- trobem la adaptabilitat, l’apertura a noves idees, la flexibilitat, la comprensió de la diversitat...

Allò que pot ser estrany dins del nostre “mapa” no te perquè ser-ho dins el “mapa” del client. I el coach treballa justament dins el “mapa” i els significats personals del client. Per això recomanem que ningú pensi que el seu objectiu es “estrany” i consulti amb un Psicòleg-Coach la possibilitat de fer un procés de Coaching per assolir-lo, en el ben entès que hi ha uns límits legals i ètics que no es poden traspassar.
Autors: Victoria Garcia i Carles Rios


Article publicat al diari digital Tarragona 21 i a la revista Numen del COPC de Tarragona


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page